„ЗАЛАГАМЕ НА НЕПРЕКЪСНАТОТО ОБУЧЕНИЕ”

Фирма „Екстерминатор” ЕООД е специализирана в областта на хигиенно-епидемиологичния контрол на заразните болести. Дейностите на фирмата са насочени към широк пазар и разнообразни потребители. Услугите ни са търсени от домакинства, жилищни блокове, производствени предприятия, обществени организации, болници, училища, заведения и обекти за обществено хранене, хранителни производствени предприятия, аграрни производители и животновъди. Основната дейност на фирмата е в сферата на борба с вредителите – дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и деорнитизацията. Много силна нашата страна са консултантските услуги насочени към сродни фирми. Нашите конкуренти са наши клиенти, с които съвместно успешно разрешаваме сложните проблеми на потребителите.

Качеството на услугите е от особена важност за нас. Работим съвместно с водещи национални и регионални експерти – биолози и инженери химици. Поддържаме тясно сътрудничество с представителите на фирмите за дезинфектанти и пестконтрол продукти – ББраун, Делиция Фрайберг, Медицинска техника инженеринг, Диакор, БАСФ, Байер и др. С тях участваме в организацията на научно-изследователски програми и обучение на кадрите в сферата на ДДД.

Управител и ръководител на фирмата е доц. д-р Цонко Паунов
Преподавател, практик и водещ експерт в областта на Епидемиология на заразните болести, контрол на вътреболничните инфекции и контрол на вредителите.